Τσερνίκι

Σκάφος οξύπλωρο με άβακα. Το πλωριό ποδόσταμα ήταν πιο λοξό προς τα εμπρός από ότι αυτό του περάματος...

Στη Σκόπελο, αλλά και αλλού κατασκευάζονταν με ένα μικρό τάκο στην πρύμνη σαν βαρκαλάς.

Τα σκάφη αυτά ήταν λίγο στενότερα στο κατάστρωμα και είχαν μεγαλύτερο βύθισμα απ’ ότι τα Περάματα.

Τα Τσερνίκια κατασκευάζονταν μέχρι 18 μέτρα και ήταν συνήθως μονόστηλα.

Ωστόσο, αναφέρεται και η κατασκευή δίστηλων Τσερνικιών στη Σκόπελο.  

Copyright © 2016 Sofikitis Handmade Ships. All Rights Reserved. by Great Way IT